232 малолетни и непълнолетни лица се били на отчет през 2016 година - dobrich.utre.bg

232 малолетни и непълнолетни лица се били на отчет през 2016 година

27 април 2017, 11:53 | dobrichutre.bg
  • Снимка:
    pixabay.com

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година в област Добрич

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщават от ТСБ в Добрич.

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 232 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 21.6% по-малко в сравнение с 2015 г. (296 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• Непълнолетни (14 - 17 г.) - 60.8%,

            • Малолетни (8 - 13 г.) - 39.2%.

• Момчета - 195 (84.1%).

• Учащи - 173 лица (74.6%).

• В криминогенна среда живеят 69 малолетни и непълнолетни, или 29.7%.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. в област Добрич е 1 323 на 100 хил. души от населението на възраст 8 - 17 години и в сравнение с 2015 г. намалява с 22.5%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2016 г. в област Добрич  малолетни и непълнолетни е 49, или 21.1% от всички водени на отчет лица като 63.3% от тях са непълнолетни.

През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 80 малолетни и непълнолетни лица, или 34.5% от водените на отчет през годината. Причините за това са:

• поправяне на поведението - 60 лица (75.0%);

• навършване на 18-годишна възраст - 19 лица (23.7%);

• други основания - 1 лице (1.3%).

 

За извършени противообществени прояви през 2016 г. през ДПС са преминали 313 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2015 г. техният брой нараства със 162, или със 107.3% (повече от два пъти). От тях момчета са 139, или 44.4%, а момичета - 174, или 55.6%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

• „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 164 лица, или 52.4%;

• „прояви на насилие и агресия“ - 21 малолетни и непълнолетни (6.7%);

• „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 20 лица (6.4%);

• „ тормоз“ - 19 лица (6.1%);

• „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 15 лица (4.8%);

• „употреба на психоактивни вещества“ – 10 лица (3.2%).

 

През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 97 и в сравнение с 2015 г. нараства с 2.1%

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 51 лица, или 52.6% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домовете - 33.3% (17 лица), на взломни кражби – 15.7% (8 лица), на кражби на селскостопанска продукция,домашни животни и птици, и кражби от магазини или други търговски обекти са сответно по  - 11.8% (6 лица).

През 2016 г. пострадали от престъпления в област Добрич са 43 деца, от които 24, или 55.8%, са момичета. Малолетни са 15 лица (34.9%), а непълнолетни - 28 (65.1%).

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, жертви на грабеж и блудство, съответно по - 7 лица (16.3%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 6 лица (14.0%) и тези от кражби на имущество - 3 лица (7.0%).

През 2016 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са разглеждали 114 възпитателни дела, като новообразуваните  са  106, от тях 69 (65.1%)  са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела е 107,  а в срок до един месец са решени 90 дела, или 84.1%.

През 2016 г. местните комисии са наложили 183 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 141 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 145 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

• „предупреждение“ - в 69 случая (37.7%);

• „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 51 случая (27.9%);

• „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 20 случая (10.9%);

• „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 8 малолетни и непълнолетни;

• „настаняване във ВУИ“ - на 1 лице на възраст 8 - 17 години.

През 2016 г. 433 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 33 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 4 935 лица. През 2016 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 44 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 224 малолетни и непълнолетни.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Животът