От противообществените прояви в Добрич най-много деца са бягали от вкъщи - dobrich.utre.bg

От противообществените прояви в Добрич най-много деца са бягали от вкъщи

26 април 2018, 10:50 | dobrichUtre.bg
  • Снимка:
    DobrichUtre.bg

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област добрич през 2017 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщават от ТСБ в Добрич.

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 255 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 9.9% повече в сравнение с 2016 г. (232 лица). Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• Непълнолетни (14 - 17 г.) - 72.9%,

            • Малолетни (8 - 13 г.) - 27.1%.

• Момчета - 222 (87.1%).

• Учащи - 189 лица (74.1%).

• В криминогенна среда живеят 155 малолетни и непълнолетни, или 60.8%.

 Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. в област Добрич е 1 453 на 100 хил. души от населението на възраст 8 - 17 години.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2017 г. в област Добрич  малолетни и непълнолетни е 98, или 38.4% от всички водени на отчет лица като 79.6% от тях са непълнолетни.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 85 малолетни и непълнолетни лица, или 33.3% от водените на отчет през годината. Причините за това са:

• поправяне на поведението - 60 лица (70.6%);

• навършване на 18-годишна възраст - 24 лица (28.2%);

• други основания - 1 лице (1.2%).

 Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2017 г. през ДПС са преминали 315 малолетни и непълнолетни. В сравнение с 2016 г. техният брой нараства с 0.6%. От тях момчета са 243, или 77.1%, а момичета - 72, или 22.9%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

• „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 58 лица, или 18.4%;

• „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 44 лица (14.0%);

• „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 35 лица (11.1%);

• „прояви на насилие и агресия“ - 33 малолетни и непълнолетни (10.5%).

 Извършени престъпления

През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 93 и в сравнение с 2016 г. намаляват с 4.1%

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 39 лица, или 41.9% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на взломни кражби – 28.2% (11 лица). 20 деца (21.5%) са регистрирани за „унищожаване и повреждане на имущество“.

 Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2017 г. пострадали от престъпления в област Добрич са 38 деца, от които 24, или 63.9%, са момчета. Малолетни са 13 лица (34.2%), а непълнолетни - 25 (65.8%).

Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и непълнолетните, жертви от кражби на имущество - 11 лица (28.9%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 8 лица (21.1%) и  на грабеж - 6 лица (15.8%).

 Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2017 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са разглеждали 136 възпитателни дела, като новообразуваните  са  134, от тях 70 (52.2%)  - по предложение на прокуратурата. Броят на решените дела е 125,  като в срок до един месец са решени 122 дела, или 97.6%.

 През 2017 г. местните комисии са наложили 252 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 177 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 184 общественоопасни деяния[2].

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

• „предупреждение“ - в 85 случая (33.7%);

• „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 52 случая (20.6%);

• „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 45 случая (17.9%);

• „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 7 малолетни и непълнолетни;

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

• Малолетни са 68 лица (38.4%), а непълнолетни - 109 (61.6%).

• Момчетата са 143 (80.8%), а момичетата - 34 (19.2%).

• 79 от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование.

През 2017 г. 248 деца са преминали през съществуващите на територията на страната консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 38 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 3 967 лица. През 2017 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 29 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 194 малолетни и непълнолетни.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета